Daň z příjmu fyzických osob
S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení částky minimální mzdy na 13 350 Kč, která přímo ovlivňuje zvýšení některých parametrů v oblasti zdaňování fyzických osob.

 

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze
V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob o 41 400 Kč ročně oproti roku 2018, tedy ze současných 439 200 Kč na 480 600 Kč.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení
V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2018 se navyšuje na 13 350 Kč.

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus
Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus se zvyšuje na částku 80 100 Kč

Změna hranice pro solidární zvýšení daně
V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 Kč.

Zvýšení výdajových paušálů
S účinností daňového balíčku dochází také ke zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si živnostník může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobí. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná.

Daň z příjmů právnických osob
V oblasti daně z příjmů právnických osob dochází k transpozici směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Tato směrnice zavádí nová opatření, která mají za cíl omezit možnost přesouvat zisky v rámci skupiny propojených společností s cílem minimalizovat zaplacenou daň, a je závazná pro všechny členské státy. Novela zákona o daních z příjmů zavádějící tato opatření ještě nebyla schválená, nicméně se očekává, že v průběhu roku nabydou účinnosti následující opatření:

Omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
Podstatou tohoto ustanovení je, že nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanového limitu vypočteného pro daňové účely z daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. Pokud tedy nadměrné výpůjční výdaje tento limit přesáhnou, zvyšují o překročenou částku výsledek hospodaření.

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
Toto pravidlo zavádí povinnost dodanění příjmů dosažených prostřednictvím ovládané společnosti, která se nachází v daňové jurisdikci s nízkým zdaněním. Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě, tedy musí do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentní v členském státě poplatníka.

Změna v definici základního investičního fondu
S účinností od 1. ledna 2019 dochází k doplnění formální podmínky registrace akcií na Burze cenných papírů, kterou musí investiční fond přijatý na regulovaný trh splňovat, aby byl považován za základní investiční fond. Nově bude moci daňového zvýhodnění v podobě nižší sazby daně ve výši 5 % využívat pouze ten investiční fond, jehož investorem je právnická osoba, která na investičním fondu sama nebo spolu se spojenými osobami vlastní podíl nižší než 10 %, a který neprovádí aktivity srovnatelné s živnostenským podnikáním.

Nová pravidla pro odpočty na výzkum a vývoj
Daňový balíček přináší také změnu pravidel pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum, a vývoj. Po dohodě na úrovni Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zástupců podnikatelů, Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí dochází ke změnám, které posílí právní jistotu podnikatelů při uplatňování těchto odpočtů. Podnikatelé již nebudou muset nezbytnou projektovou dokumentaci zpracovávat před realizací výzkumných aktivit, ale až v termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. Nově se také zavádí povinnost podnikatele zaslat jednoduché avízo finančnímu úřadu o započetí práce na výzkumném projektu, čímž dojde k jednoznačnému ukotvení data, od něhož si podnikatel výdaje spojené s výzkumným projektem bude moci uplatňovat ve formě tohoto daňového odpočtu. Právě prokázání data zahájení prací na výzkumném projektu bylo doposud jedním z častých problémů v rámci daňových kontrol.

Daň z přidané hodnoty
Snížení sazby daně z přidané hodnoty u vybraných služeb a zboží
Pokud účinnost novely zákona o DPH (v rámci novely zákona o elektronické evidenci tržeb) nastane v průběhu kalendářního roku, dojde ke snížení dosavadní sazby daně z přidané hodnoty ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % na druhou sníženou sazbu 10 % u vybraných služeb a pitné vody dodávané vodovodem. Vytváří se tak do určité míry prostor pro případné snížení či nezvyšování spotřebitelských cen.

Jedná se o následující služby:

úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část),
odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo),
služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
služby mytí oken prováděné v domácnostech,
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
drobné opravy jízdních kol,
kadeřnické a holičské služby.


Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
S účinností tzv. „daňového balíčku", tedy prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění ve Sbírce zákonů, bude věřitel nově oprávněn provést opravu základu daně a tedy i výše daně nedobytné pohledávky nejen v případě, že dlužník bude v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkurzu na jeho majetek, jako je tomu nyní, ale také v případě, že pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, nastala smrt dlužník či soud schválil oddlužení dlužníka.

Změna pravidel při uplatnění odpočtu při registraci a zrušení registrace
S účinností tzv. „daňového balíčku" dochází také k rozšíření možnosti uplatnění odpočtu u nově vzniklého plátce u dlouhodobého majetku, který pořídil až 60 měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem. Rovněž se stanoví jednoznačné podmínky pro vracení uplatněného odpočtu daně při zrušení registrace.

 

 

 

 

Sazba DPH 10 % u hromadné přepravy
06.12.2018
Poslanecká sněmovna 5.12.2018 schválila novelu přeřazující od 1.1.2019 do 10% snížené sazby daně hromadnou osobní přepravu. Tuto změnu však ještě musí potvrdit Senát a prezident a aby ji bylo možné uplatnit od 1.1.2019, musela by být do konce roku vyhlášena ve Sbírce zákonů.

 

Zdravotní pojištění v roce 2019

Minimální vyměřovací základ 16 349,50 Kč
Minimální měsíční záloha  2 208 Kč

 

Nové podmínky pro platby záloh a změny ve splatnosti pojistného

Důchodové pojištění:

Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně. Osoba samostatně výdělečně činná se tak vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosinec lze zaplatit od 21. do 31. prosince 2018.

 

Nemocenské pojištění:

Zde žádná úleva stanovena nebyla. Aby nemocenské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit pojistné minimálně ve výši 115 Kč od 1. do 21. ledna 2019. Do konce ledna pak bude hrazeno pojistné za měsíc leden 2019 již v nové minimální výši, a to 138 Kč.

 

Připravovaný daňový balíček


Očekávanou změnou je novela daňových zákonů, takzvaný daňový balíček. I zde by mohlo dojít k některým úpravám v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti. Je ale otázkou, v jaké podobě a kdy bude daňový balíček účinný. Původně se plánoval leden 2019, ale pravděpodobnější je duben (nebo červenec) 2019.