Obrat pro registraci plátce DPH

 

Plátcem při překročení obratu

Když jsme za předchozích 12 kalendářních měsíců dosáhli obrat 1 milion Kč, staneme se plátci od prvního dne třetího měsíce po měsíci, ve kterém jsme obrat překročili.

Registraci bychom měli provést do 15. dnů po skončení měsíce, ve kterém jsme překročili obrat (nestihnutí tohoto termínu by nás nemělo ohrozit, pokud stihneme termín začátku plátcovství). Pokud se nezaregistrujeme, rozhodne o datu registrace finanční úřad, jakmile se o nás dozví.

Co patří do obratu

Do obratu pro povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH počítáme úplaty (bez DPH, ale včetně dotace k ceně), které nám náleží za uskutečněná plnění (dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí služby), které mají místo plnění v tuzemsku (do 31.12.2008 i mimo tuzemsko), jde-li o úplaty za

- zdanitelná plnění

- plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet DPH

- plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet DPH dle § 54-56 zákona o DPH (pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně)

Do 31.1.2008 do obratu patří skutečně obdržené úplaty (pokud jsme nevedli účetnictví), od 1.1.2009 patří do obratu úplaty, které za uskutečněná plnění náleží (hlavní je den uskutečnění plnění, a ne, kdy dostaneme peníze).

Co nepatří do obratu

Do obratu nepatří

- úplata z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, pozemků a odpisovaného nehmotného majetku

- přijaté pojistné plnění z majetkového pojištění

- od 1.1.2009 ani úplaty s místem plnění mimo tuzemsko

DPH a příjmy z AdSense

Od 1.1.2010 platí, že máme-li příjmy za Google AdSense, už to samo o sobě stačí - stali jsme se plátci DPH. (Do konce roku 2009 se však příjmy z Adsense do obratu nepřipočítávaly.)

===========================================================================================