Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení

 

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. V této souvislosti připomínáme, že pořadí podání kontrolního hlášení a daňového přiznání za příslušné období je zcela nepodstatné.

 

Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc).

 

Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně – podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH).

 

U společnosti se lhůty pro podání kontrolního hlášení určují podle osoby určeného společníka.

 

Kontrolní hlášení může být řádné nebo opravné (nahrazuje-li řádné kontrolní hlášení a je podáno ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení), popřípadě následné, které se podává v případech opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.

 

Kontrolní hlášení se podává za období, ve kterém plátce obecně:
přiznává daň na výstupu (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH)
uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. vyplňuje řádek 25 daňového přiznání k DPH)
uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu (tj. vyplňuje řádky 40, 41 daňového přiznání k DPH)
uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

 

Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016.

 

POZOR:

U odběratele OSVČ neplátce DPH (plnění nad 10tis.) - zjistíme jeho DIČ pro účely jiných daní (daně z příjmu). Plnění pro podnikatele, který české DIČ nemá, však také budeme uvádět.


Zákazníka, který DIČ neuvede, bereme jakou soukromou osobu nepovinnou k DPH a plnění pro něj uvedeme rovněž mezi kumulativní v části hlášení, ať už je v jakékoliv výši. Vystavujeme se však dlouhodobému riziku, že zákazník někdy z takového plnění uplatní nárok na odpočet DPH a úřad nás vyzve k doplnění kontrolního hlášení. K tomu se bohužel pojí krátké termíny (5 dní) a vysoké pokuty při neuposlechnutí (30 a 50 tisíc Kč).