KDO

Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

podnikající fyzické osoby,
právnické osoby s podnikatelskou činností.

 

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

- v hotovosti,
- platební kartou,
- šekem,
- směnkou,
v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů (Podrobněji ke specifikům plateb kaucí a záloh).

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

 

Vystavuje-li podnikatel fakturu, není pro účely evidence tržeb rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale jakým způsobem je částka uvedená na faktuře fakticky uhrazena. Zaplatí- li zákazník příslušnou částku v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, musí podnikatel platbu zaevidovat, a to i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno bezhotovostně.

Povinnost evidovat tržbu naopak nevzniká, je-li částka uvedená na faktuře uhrazena převodem z účtu na účet nebo složením hotovosti na účet v bance – a to i tehdy, je-li na faktuře uvedeno, že bude uhrazena v hotovosti.

 

CO

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

pocházejí z podnikatelské činnosti,
a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet.


OD KDY

Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.