Daňový doklad plátce DPH

Náležitosti daňového dokladu

Daňové doklady plátce DPH musí mít náležitosti podle § 26-35 Zákona o DPH. Nejčastěji používáme zjednodušený a běžný daňový doklad:

Zjednodušený daňový doklad

je daňový doklad pro platbu v hotovosti do 10 tisíc Kč.

Obsahuje:

- obchodní firmu (nebo jméno a příjmení) a sídlo (či místo podnikání) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (prodává)

- DIČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)

- datum vystavení dokladu

- datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve (pokud se liší od data vystavení daňového dokladu)

- výše ceny celkem včetně DPH

- údaj o základní nebo snížené sazbě DPH, případně údaj, že jde o zdanitelné plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

Za správnost a úplnost zjednodušeného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá kupující (i kdyby DPH na dokladu uvedl prodávající).

Běžný daňový doklad

Za správnost a úplnost běžného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá ten, kdo jej vydává.

 

(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

 

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) den vystavení daňového dokladu,
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) sazbu daně,
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

 

(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:

 

a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
b) "vystaveno zákazníkem", je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
c) "daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

 

Když nejsme plátci DPH

Pokud nejsme plátci DPH, naše doklady nemusí mít náležitosti jako účetní nebo daňové doklady.

Blednutí dokladů

Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivované deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.

Zálohová faktura

Nejedná se prakticky o doklad, je to jen informace pro platbu předem pro případ, že nechceme před zaplacením vydat zákazníkovi doklad o zaplacení. Jsme-li plátci DPH, musíme v každém případě vydat daňový doklad k platbě do 14 dní, ať už jsme vydali předtím zálohovou fakturu, či ne.

===========================================================================================

Povinnosti plátce DPH, výhody a nevýhody

Povinnosti plátce DPH

Musíme

  • uplatňovat DPH při prodeji svých služeb nebo zboží zákazníkům
  • vystavovat daňové doklady podle zákona o DPH a držet se přitom ustanovení o uskutečnění zdanitelného plnění - viz § 21 zákona o DPH
  • vést evidenci podle zákona o DPH (§ 100 Zákona o DPH)
  • podávat daňové přiznání k DPH (viz níže) a odvádět DPH finančnímu úřadu

Daňové přiznání k DPH

Vždy po skončení zdaňovacího období (většinou čtvrtletí), do 25. dne následujícího měsíce musíme podat na finanční úřad daňové přiznání k DPH, kam jsme uvedli DPH ze svých prodejů i DPH ze svých nákupů.

Výhody plátce DPH - nárok na odpočet DPH

V daňovém přiznání k DPH můžeme uplatnit nárok na vrácení DPH, kterou jsme zaplatili v rámci daňově uznatelného výdaje a máme k tomu daňový doklad. Snížíme tak DPH, kterou odvádíme finančnímu úřadu.

Nárok na odpočet DPH uplatníme nejdříve za zdaňovací období (čtvrtletí), ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, nejpozději v přiznání za poslední zdaňovací období roku. Později můžeme odpočet uplatnit pomocí dodatečného daňového přiznání k DPH (viz níže).

Nárok na odpočet DPH majetku po registraci

V prvním daňovém přiznání k DPH si můžeme uplatnit nárok na odpočet DPH za zásoby na skladě a majetek, koupené v předešlých 12 měsících, pokud k tomu máme daňové doklady. Blíže viz Registrace plátce DPH.

Dodatečné daňové přiznání

Pokud jsme nárok na odpočet neuplatnili do konce roku, podáme kvůli němu dodatečné daňové přiznání. Přitom nárok na odpočet můžeme uplatnit nejpozději do 3 let.

V dodatečném daňovém přiznání uplatníme i odvody DPH z předchozích zdaňovacích období (čtvrtletí a let), které jsme jaksi zapomněli přiznat. Z těchto částek nám již bude spočítáno penále za pozdní úhradu.

===========================================================================================